Gütel Frau Mendel Janowitz, 03. Adar 601 (= Mittwoch, 24. Februar 1841)

F-29 (Wachstein 781)

  • Grabstein Gütel Frau Mendel Janowitz, 03. Adar 601
  • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor F


Die Grabinschrift

פ“ט ה“ה האשה היקרה ממשפחה מפוארה
הצנועה בדרכיה והתמימה במעשיה מ’ גיטל אשת המהולל
ה’ מענדל יאנאוויץ ז“ל י“נ ביום ד’ ג’ אדר ונקברת
למחרתו יום ה’ ד’ אדר
שנת תר“א
לפ“ק

הדור אתם שמעו המית לבבינו
מחמד ראש תפארתנו עזבה אותנו
גדול כים שברינו מי ירפה לנו
יחידה רעיה יפעת הנשים בתוכינו
טובה ויקרה אם הבנים נדדה מאתנו
לזכר עולם תהלתה תמיד בפינו
אשת חיל מחסה לעניים וחולים
המהוללה בעשות חסד ורבת פעלים
כהררי אל צדקתה כהמין גלים
מפורסם עוצם נדבת דמה להאומללים
זכרונה לעד ובשמה אנו נדגלים

תנצב“ה


Biografische Notizen

Ehemann: Mendel Janowitz, gest. 01. November 1832


Töchter:
Lea Janowitz, gest. 05. November 1843

Rebekka Janowitz, gest. 08. Juni 1826

Rela Janowitz, gest. 02. April 1822


Söhne:
Jakob Janowitz, gest. 21. Juni 1872

Beer Janowitz, gest. 04. Mai 1873

Ahron Janowitz, gest. 30. Juni 1787


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt