Schüssler Giuseppe / Ottilia - 09. Februar 1917 / 30. Jänner 1925Giuseppe Schüssler, geb. 28. November 1946,
Ottilia Schüssler, geb. Hirschfeld (14. Juli 1860).


Personenregister jüdischer Friedhof Triest