ORF, דתות של העולם, "מצבת זיכרון", ששודר ב -17 במרץ, 2018


האבנים ושלטי זיכרון לעיין בסיפורי חיים של התושבים היהודים לשעבר על ידי הרצון מיוזמיה. חלק מהחברים רוצים לבנות איתו אבן קבר קרוביהם המתים - אז במקום אבן הקבר הלא קיים של זיכרון עבור המקום שבו חברי הקדיש, התפילה המסורתית מדבר המת.

המופע הוא עדיין 6 ימים ספריה של ORF זמין.