Sarl Frau Moses Stampe, 07. Cheschwan 595 (= Sonntag, 09. November 1834)

R-9 (Wachstein 722)

  • Grabstein Sarl Frau Moses Stampe, 07. Cheschwan 595
  • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor R


Die Grabinschrift

האשה הצנועה והיקרה א“ח מ’ שרל אשת הר“ר משה
שטאמפי יצ“ו י“נ ונקברה יום א’ ז’ מרחשון
שנת תקצ“ה לפ“ק

פ“ט

שא עיניך לציון הלז והוריד כנחל דמעה
ראשך מול שמים שאי נהי וקינה להרימה
לילה ויום לא תחשה אל תדם בת עיניך
אשת חיל איך שבה מהר לעפר מולדתה
הוי רגשת רגבים איך קדרו על משכבתה
מות כי מהרת ולא אחרת פעמיך
שוד ושבר קראת לקצור ימי עלומה
השבת מטהרה טמנתיה בין סעיפי אדמה
שושנת העמקים איך דרכת בעקבותיך
טרחה ועמלה לתמוך אלמנות ודלים
אף מה נכבד שרשה מאבות מאושרים
מסילה העולה בית אל מנהלת בניה
פלל ותחנונים יחד בפיה תמיד נצמדים
ידיעות מעלותיה בתים וביושר משולבים
יצו ה’ חסדו לעת התחייה גם עליה

תנצב“ה


Biografische Notizen

Ehemann: Moses Gabriel, gest. 27. Februar 1865


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt