Rösel Frau Salman ha-Levi Wolf, 06. Elul 613 (= Freitag, 09. September 1853)

K-37 (Wachstein 897)

  • Grabstein Rösel Frau Salman ha-Levi Wolf, 06. Elul 613
  • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor K


Die Grabinschrift

פ“ט
האשה היקרה והמשכלת חשובה
ומהוללת א“ח מ’ ריזל אשת המרומם
ה’ זלמן וואלף סג“ל נפטרת עש“ק ו’ אלול
ונקברת ביום א’ ח’ אלול תרי“ג לפ“ק

רבת בנים אשת חיל יקרה
יעלת חן לבעלה ולבניה עטרה
זרע צדקה פה בארץ פזרה
לכן בשמים תופיע עליה נהרה

תנצב“ה


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt