Tolza Tochter Jüdel Beer, Frau Wolf ben Jakob Pollak, 19. Tischre 559 (= Schabbat, 29. September 1798)

K-7 (Wachstein 473)

  • Grabstein Tolza Tochter Jüdel Beer, Frau Wolf ben Jakob Pollak, 19. Tischre 559
  • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor K


Die Grabinschrift

נפטרה ביום שבת קודש ג’ דחה“מ סוכות ונקברה יום א’
ד’ דחהמ“ס שנת

תקנ“ט לפ“ק

פה טמונה אשה שאננה
יקרה מפנינים ובמצות חנ“ה נזהרה בכוונה
הגבירה והמפורסמת מרת טאלצה בת הקצין
המנוח כהר“ר ידל בער ז“ל אשת הרבני והמופלא
הקצין כמוהר“ר וואלף בר“י פאלאק נר“ו

האשה צנועה וישרה כאמנו שרה חשובה ויקרה
צדקת ה’ עשתה כדבורה טעמה כי טוב סחרה בתדירה
אבידה לעניים נודע שערה לצדקה וחסד לבה טהורה
הרימה ידה לפזרה אשת חיל עטרת בעלה זיוה והדרה
היתה בעוז רב מתניה חגורה מהוד והדר יתפארה
בנתה ביתה בחכמה ועין תורה ווי להאי גלא דשף לעפרא
פעולת אשורה לפניה אור צדקתה יהיה למגן ולסתרה
ובמנוחה נכונה תשרה עד עת רוח תחיה ממרום יערה

תנצב“ה


Biografische Notizen

Ehemann: Wolfgang Pollak, gest. 07. August 1806


Sohn: Jüdel Beer Pollak, gest. 13. Juni 1781

Theresia Pollak ist neben ihrem Sohn begraben.


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt