Rachel Frau Isak Liberer, 27. Cheschwan 572 (= Donnerstag, 14. November 1811)

V-24 (Wachstein 557)

  • Grabstein Rachel Frau Isak Liberer, 27. Cheschwan 572
  • älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt, Sektor V


Die Grabinschrift

פ“ט
האשה מרת ראכל
אשת כ’ איצק ליברר ז“ל
נו“נ יום ה’ כ“ז מרחשון תקע“ב ל’

תנצב“ה


Archiv älterer jüdischer Friedhof Eisenstadt