Archiv jüdischer Friedhof Fiume/Rijeka

Rachel Lewinek alias Hedy Wenk, 20. Februar 1905Grabstein Rachel Lewinek alias Hedy Wenk, 20. Februar 1905

Grabstein Rachel Lewinek alias Hedy Wenk, 20. Februar 1905Biografische Notizen

Rachel Lewinek alias Hedy Wenk, Sängerin, geb. 28. September 1876, gest. 20. Februar 1905.
Offenbar ist „Hedy Wenk“ der Künstlername der Sängerin.


Archiv jüdischer Friedhof Fiume/Rijeka