בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט

גוטליב (Jedidja) פישר, 24 תשרי 656 (= שבת, 12 באוקטובר, 1895)

מספר מיקום: 218

  • Grabstein Fischer Gottlieb - 12. Oktober 1895

    תמונות 1993

  • Grabstein Fischer Gottlieb - 12. Oktober 1895

    תמונות 2016


כתובת הקבר

כתובת גוטליב פישר: תעתיק צדיק קו ותרגום
[1] H (IER הוא) ב (egraben) פ”נ‎‏‏
[2] הרב הגדול, נודע ופשוט, חסוד וצנוע, הרב הגאון הצדיק חסיד ועניו, ‎‏‏
[3] מי היה מפורסם בארצות, ‎המפורסם במדינה,
[4] שבח עם מזמורים רבים מאוד. מהלל ברוב תשבחות, ‎‏‏
[5] עוד מימי נעוריו מימי צעיריו ‎‏‏
[6] הוא השיג בנס מעשים טובים כבר הפליא לעשות דברים טובים ‎‏‏
[7] והצדקה ו Edelmütigkeit הלכו יד ביד לפניו. והלך לפניו צדקו ונדיבתו:‎‏‏
[8] התלהבות לוהטת הוא עטוף עצמו כמו מעיל שווה גיבור ויעט כמעיל קנאה כאיש חיל ‎‏‏
[9] לנהל h (חתיכה) להילחם אפילו בימים גילו. ללחום מלחמות ה גם בימי שיבתו, ‎‏‏
[10] D (כלומר כבוד) ד (הוא קדושה) ים (שם) i (נוי שלה st), מורה אדמו, ד (הוא מכובד) Morenu כק”ש”ת מורנו ורבנו כמהו ‎‏‏
[11] Jedidja ידידיה ‎‏‏
[12] גוטליב פישר, גוטליב פישר
[13] ד ד (כמו זיכרון) (זה רק) (להישמר OGE) מ. זצ'ל ‎‏‏
[14] הוא היה רב ומורה צדק ו- G (ottesfurcht) רב ומורה לצדקה ליראי ה' ‎‏‏
[15] בעיר סקשפהרבאר, בעיר שטוהלווייסענבורג ‎‏‏
[16] ובסוף ימיו, המגורים המפוארים שלו היו בקהילה שלנו. ובאחרית ימיו מנחתו כבוד בקהלתנו ‎‏‏
[17] Er schied hin in seine Welt am h(eiligen) Sch(abbat) “Im Anfang”, נפטר לעולמו ביום ש”ק בראשית ‎‏‏
[18] 24 תשרי 656, כ”ד תשרי ת’ר’נ’ו’ ‎‏‏
[19] ונקבר בכבוד גדול עם השתתפות של קהל ענק ונקבר בכבוד גדול בקבוץ עם רב ‎‏‏
[20] עם נאומים אבלים מרירים ביום שני, ה -26 באותו (חודש). והספד מר ביום ב’ כ”ו בו. ‎‏‏

שקע

כתובת גוטליב פישר בסיס: תעתיק צדיק הקו ותרגום
[21] ללכת אהוב (ה ') ואת האנשים שהוא, פחד מאלוהים החוכמה האירו את פניו. ידיד יה ואנשים, היראה והחכמה פניו האירה. ‎‏‏
[22] הוא היה תלמיד חכם גדול של ישראל, נזר כתר, ייעוץ, תובנה ותבונה להבחין בו. גאון ישראל נזר ועטרה לו עצה תושיה וגבורה, ‎‏‏
[23] כמו אבן מתוך הקיר והוא בוכה: מה נורא המקום שבו אלוהים, מי שמחזיק מר חבוי עצמם! אבן מקיר תזעק, מה נורא המקום גנוז בו אדון אלקים ‎‏‏
[24] בעיניים טהורות לב טהור, הוא קבע מוצדק ולא בפחד של אלוהים. טהור עינים ובר לבב צדיק מושל ביראת אלקים ‎‏‏
[25] הלהבה על מסירותו התורה בעדותם בערה לו זקנה. לבת התשוקה לתורה ולתעודה תלהטהו עד שיבתו, ‎‏‏
[26] השדים הרעים יבכו יחד, עליו, על טוב לבו וצניעותו. יחד עליו יבכיון מרירי יום על טוב לבו וענותנותו, ‎‏‏
[27] השמש כבר שקעה, הכוכבים התאפקו האור שלהם, בזמן השקתו הגיע. באה השמש, הככבים אספו נגהם, עת באה חליפתו. ‎‏‏
[28] “Hier ist der Anteil des Gesetzgebers geborgen”, ruft die Stimme seiner Bekannten und Verwandten voll Bitterkeit. פה חלקת מחוקק ספון, קול יודעיו ומכיריו מר צורה ‎‏‏
[29] מחשש G (אוטה) יהיה להתאבל עליו, אבוי! האהוב שלנו חזר לאותו מקום שממנו הוא יעלה שוב. יראי ה' יקוננו, אהה! דודנו אל מקומו שואף זורח. ‎‏‏
[30] הוא היה האחרון של רק בגלל הסקס של Ancient כשהוא דיבר, הדליק את האש. שריד היה מצדיקי הדור הישישים, בהגיגו אש תבער. ‎‏‏
[31] אודות אויבי H (err) הוא ניצח והיה לשרוד אותם, הוא מועך אותם כמו סערה ורוח. על אויבי ה' יריע והתגבר, ישופמו כסופה וכסער ‎‏‏
[32] ה- G הרוח (יוטה) דבר באמצעותו וגבר עליו, אז הוא הוביל מאבק קדוש. רוה ה' דבר בו ותתקפהו, אז לחם שער. ‎‏‏
[33] S (א) S (Eele) מ '(OGE להיות מעורב) i (הקונפדרציה מ') ד (הוא חי). ת'נ'צ'ב'ה' ‎‏‏הערות

קו 4: מהלל בתשבחות sind die Schlussworte des Morgengebetes “Gesegnet, der gesprochen…” ברוך שאמר…. Hirsch übersetzt “…(gesegnet seist Du Gott), mit Preisgesängen in Seinem Tatenlob auszusprechender (König).” (הירש שמשון רפאל, סדור. תפילותיהם של ישראל, ציריך-באזל 1992 443).

קו 6: הר"י 13,19 ומפליא לעשות.

קו 7: תהילים 85,14 צדק לפניו יהלך; Vgl. bes. Jesaja 58,8 “… Deine Gerechtigkeit geht dir voran, (die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach)”. …והלך לפניך צדקך…, wo es um die Vorbereitung auf das kommende Heil geht. Vgl. auch babylonischer Talmud, Traktat Sota 3b “Wer ein Gebot auf dieser Welt ausübt, den empfängt es in der zukünftigen Welt und geht vor ihm einher…” כל העושה מצוה אחת בעוה”ז מקדמתו והולכת לפניו….

קו 8: ישעיהו 59.17 קנאת khmeil Oyet.

קו 9: Wörtlich: “Kriege G(ottes)”.

קו 10: MORENU bedeutet wörtlich “u(nser) L(ehrer), H(err)”. Den MORENU-Titel erhielten nur besonders gelehrte Männer, Bernhard Wachstein bezeichnet ihn als “synagogaler Doktortitel” (לראות ברנהרד Wachstein, הכתובות של בית הקברות היהודי הישן בוינה, את החלק הראשון של 1540 (?) - 1670, החלק השני של 1696 כדי 1783, וינה 1912, חלק 2, עמ '15).

קו 16: ישעיהו 11.10 מנחתו כבוד.

קו 17: Der Toraabschnitt “Im Anfang” (Genesis 1,1-6,8) ist der erste im einjährigen Lesezyklus.

קו 21: “Ein Liebling” – Wortspiel aufgrund des Vornamens “Jedidja”; Vgl. Kohelet 8,1 “Das Wissen eines Menschen macht sein Gesicht strahlen …” …חכמת אדם תאיר פניו….

קו 22: משלי 08:14 לי עצה ותושיה.

קו 23: חבקוק 2.11 כי אבן מקיר תזעק, ההערות על המקום להסביר במקהלה כי מדובר באבן היחיד שנשאר הרוס (על ידי מלך בבל נבוכדנאצר) המקדש.

בראשית 28,17 מה נורא המקום.

קו 24: חבקוק 1.13 טהור עינים.

תהילים 24,4 ובר לבב.

2 סמואל 23,3 מושל יראת אלהים.

קו 25: שמות 3,2 בלבת אש.
בעוד מהדורות ומילונים טקסט ביקורתי (הנוצרי) הקריאה להבת כמו המדינה לבנות פון להבה‎‏‏ מציע רש"י רואה זה כנגזר לב und versteht unter “Herz des Feuers” ebenfalls die Flamme.

ישעיהו 08:20 לתורה ולתעודה.

קו 26: עבודה 3.5 כמרירי יום.
Diese Zeile dürfte eine Anspielung darauf sein, dass die bösen Dämonen keine Macht über jemanden haben, der die Gebote des Laubhüttenfestes einhält; s. den Homilien-Midrasch Pesiqta de Rav Kahana Buber 29 (= Mandelbaum, Appendix 2) “Wer das Gebot (die Vorschrift) betreffs der Laubhütte in dieser Welt hält, den beschützt Gott vor den Quälgeistern, dass sie ihm nicht schaden” כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה מסיך עליו מן המזיקין שלא יזיקו אותו … ‎‏‏ , ניסוח זה נבחר כנראה בעיקר בגלל גוטליב פישר בשבת חול Ha-מועד (שבת החגים ביניים) מת סוכות.

קו 27: בראשית 15,17 השמש באה.

ג'ואל 2,10 ו 4,15 וכוכבים אספו נגהם.

Vgl. palästinischer Talmud, Traktat Berachot II,8,5c “Aber wenn ein Gelehrter stirbt, wer bringt uns seinen Ersatz?” אבל תלמיד חכם שמת מי מביא לנו חליפתו, אז המנוח כנראה יהיה מודע לו תחליף.

קו 28: דברים 33.21 כי שם חלקת מחקק ספון. S. bes. Raschi zur Stelle, der “Anteil” auf die Stelle des Grabes von Mose (Mose als Gesetztesgeber מחקק‎‏‏ מתייחס). ספון ‎‏‏ versteht Raschi als “verborgen, versteckt” und verweist darauf, dass niemand den Ort des Mose-Grabes kennt (Deuternomium 34,6).

Zefanja 1,14 צרח שם.

קו 29: Kohel 1.5 שואף זורח.

קו 30: Vgl. Ijob 12,12 “Bei Greisen findet sich Weisheit …” בישישים חכמה… und besonders babylonischer Talmud, Traktat Moed Qatan 25b “… ein Geschlecht von Altehrwürdigen kam von Babel … גזע ישישים עלה מבבל … ‎‏‏ .

תהילים 39,4 בהגיגי תבער אש.

קו 31: Psalm 41,12 “… wenn mein Feind nicht über mich triumphieren darf” כי לא יריע איבי עלי.

Amos 1,14 “… im Getöse, am Tag des Sturms” …בסער ביום סופה.

קו 32: 2 סמואל 23,2 רוח יהוה דבר בי.

ריכטר 5,8 אז לחם שעריםבעוד מילונים ותרגומים כריסטיאן המילה לחם als unerklärt bezeichnen (Köhler-Baumgartner) oder mit dem Wort für “Brot” (“lechem”) gleichsetzen (Einheitsübersetzung: “Es gab kein Brot an den Toren”), sehen jüdische Kommentatoren (Raschi, R. David Kimichi u.a.) לחם nicht “Brot”, sondern “kämpfen”, ähnlich Buber-Rosenzweig “… dann streitet er in den Toren…”.

קו 21-32: אקרוסטיכון: האות הראשונה של הקווים לתת את השם המלא של הנפטר (גוטליב פישר).


הערות ביוגראפיות

גוטליב (Jedidja) פישרהרב ב Stuhlweissenburg (אונג Székesfehérvár.); ב ב Felpécz, נפטר 12 באוקטובר, 1895 עם 85 שנים של אבות אונטרברג-אייזנשטדט.

Matriken Tod Gottlieb Fischer

הרשם בספרי-המוות גוטליב פישר


האב: גבריאל פישר

אישה: מגדלנה (? אלאונור, רחל) גולדסמית

בנות:
קתרין (שרה גוטל) קוטנה, ד 01 בנובמבר 1903 את אשתו הראשונה של סלומה זווית, ד 07 בפברואר 1909

מארי (ה) פישר, נולד 1838 ב Balota, ללכת. 02 בנובמבר 1856 מוריץ הכחולהחשב, מן Sassin, ב Székesfehérvár (סקשפהרבאר), רשומים בקהילה האורתודוקסית. הבן שלהם, פליקס (פייבל) כחולנולד ב Székesfehérvár (סקשפהרבאר) ב -17 באפריל 1861, והיה רבים האחרונה של Schlaining או Oberwart. הוא מת ב -4 בינואר 1932 Oberwart.

Hochzeitseintrag Moritz Blau und Marie Fischer, 02. November 1856 in Szekesfehervar (Stuhlweissenburg) orthodoxe Gemeinde

כניסה לחתן וכלה מוריץ כחול מארי פישר, 02 בנובמבר 1856 Székesfehérvár (Székesfehérvár), הקהילה האורתודוקסית

רוזלי פישר, נולד 1841 ב Palota (הונגריה), ללכת. 27 ביוני, 1859 ברנהרד פאפא, בן פיליפ פאפא ו אני (פאפא) aus Tinnye (הונגריה) ב Székesfehérvár (Stuhlweissenburg)

Hochzeitseintrag Bernhard Papa und Rosalie Fischer, 27. Juni 1859 in Szekesvehervar (Stuhlweissenburg), orthodoxe Gemeinde

כניסה לחתן וכלה ברנהרד אבא ורוזלי פישר, 27 ביוני, 1859 Székesfehérvár (Székesfehérvár), הקהילה האורתודוקסית


בנים:
איגנץ (איסק) פישר, Geb. 04 בנובמבר 1854 Székesfehérvár (Stuhlweissenburg), gest. 15. פברואר 1923

גבריאל פישר, ד 09 ביולי 1920

מוריץ פישר, Geb. 09. מאי 1858 ב Székesfehérvár (Stuhlweissenburg)

Geburtseintrag Moritz Fischer, 09. Mai 1858 in Szekesfehervar (Stuhlweissenburg), orthodoxe Gemeinde

לידת רישום מוריץ פישר, 09 מאי 1858 Székesfehérvár (Székesfehérvár), קהילה אורתודוכסית


חומר ומימדים של המצבה

אריחים, 235/82/60
המצבה היה כמה שנים עשה ע"י קרובי משפחה.


בית קברות יהודים צעיר ארכיון אייזנשטדט